Thông tin chi tiết

Woori là ngân hàng có nhiều nhân viên người Việt.

Tham khảo số điện thoại của các nhân viên người Việt trên toàn Hàn Quốc tại đây.

Đánh giá
0.00

Trả lời