Thông tin chi tiết

Trang web về học tiếng Hàn, lớp tiếng Hàn và bán sách học tiếng Hàn, do một bạn ở Busan lập ra

 

Lưu ý: Không liên quan đến Hàn Ngữ Kim Chi (2 đơn vị khác nhau)

Đánh giá
5.01

Trả lời